آخرین قیمت اوراق مسکن در بازار سرمایه
آخرین قیمت اوراق مسکن در بازار سرمایه
ارزش اوراق مسکن مربوط به سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.