طراحی فضای شهری در ایران با چه چالش‌هایی مواجه است؟ 29 اردیبهشت 1400
گفت‌وگو با «حسن سجاد زاده»، دکترای طراحی شهری:

طراحی فضای شهری در ایران با چه چالش‌هایی مواجه است؟

فضاهای عمومی شهری بستر مناسبی برای مشارکت شهروندان در امور شهری و شناخت نسبت به محیط شهر است و در نظر داشتن ویژگی‌های کالبدی مشخص می‌تواند به کارکرد مطلوب این فضاها کمک کند.