کارگران در انتظار حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی! 18 اردیبهشت 1400
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران:

کارگران در انتظار حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی!

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره مصوبه حق مسکن کارگران گفت:مطابق آخرین اخبار مصوبه حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است و امیدواریم برای تأیید نهایی به هیأت دولت ارجاع شده باشد.