کتاب روح زمان-سنت و مدرنیته در معماری مدرن 12 بهمن 1399
معرفی کتاب معماری:

کتاب روح زمان-سنت و مدرنیته در معماری مدرن

کتاب روح زمان – سنت و مدرنیته در معماری مدرن به قلم Alejandro M.Savio و با ترجمه ی دکتر جواد ایرجی منتشر شد.