ضمانت نامه بانکی چیست و چه انواعی دارد؟ 07 اسفند 1399
آشنایی با امور حقوقی قراردادها:

ضمانت نامه بانکی چیست و چه انواعی دارد؟

ضمانت نامه بانکی چیست؟ ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث(فروشنده یا متعهد انجام قرارداد).