طرح مسکن برکت شامل چه کسانی می‌شود؟ 18 فروردین 1400
ستاد اجرایی فرمان امام:

طرح مسکن برکت شامل چه کسانی می‌شود؟

قرار است ستاد اجرایی فرمان امام ۱۳۰ هزار واحد مسکن در قالب «مسکن برکت» بسازد اما چه کسانی در این طرح خانه‌دار می‌شوند؟