روز معمار فرصتی برای اندیشیدن به جایگاه معماری سنتی 02 اردیبهشت 1400
به بهانه سوم اردیبهشت ماه:

روز معمار فرصتی برای اندیشیدن به جایگاه معماری سنتی

«روز معمار» ” سوم اردیبهشت ماه ” به مدد حکمت شیخ بهایی و دستاوردهای این حکیم بزرگ، سرمایه ای گرانبها برای کشور ما محسوب می شود که فخرِ کشورمان در این عرصه است.