چرایی و چگونگی سیاست پولی انقباضی 02 آذر 1399

چرایی و چگونگی سیاست پولی انقباضی

حال که در دوره‌ای سخت از نظر فشار تورمی و آسیب شدید به دهک‌های پایین قرار گرفته‌ایم، سیاستگذاری و به طور مشخص سیاستگذاری پولی باید چه مسیری را دنبال کند؟