آینده شهرهای اسلامی به کدام سو می‌رود؟ 29 فروردین 1400
حسین فتحی اکبری، دانش‌آموخته مطالعات شهری:

آینده شهرهای اسلامی به کدام سو می‌رود؟

از نظر متفکران معانی متفاوتی برای شهر اسلامی در نظر گرفته شده باید ابتدا معنی آن را معلوم کرد. شهر اسلامی باید تجلی فطرت انسان باشد.