شهر چوبی تورنتو؛ پروژه‌ای هوشمندانه در طراحی شهری 05 اسفند 1399
یک شهر با ماهیت آزمایشگاه:

شهر چوبی تورنتو؛ پروژه‌ای هوشمندانه در طراحی شهری

پروژه شهر چوبی تورنتو که بر اساس طرح توسعه‌ی محله کوئیساید شهر تورنتو در کانادا طراحی شده است، با ارائه‌ی برنامه های گسترده‌ی خود تلاش می‌کند تا پیشرفت شهر های آینده و نظام کاربری آن ها را توسط یک مدل هوشمند از یک آزمایشگاه پیاده رو به نمایش بگذارد.