مشروح مصوبات سی‌وپنجمین جلسه علنی شورای شهر مشهد 22 فروردین 1401
موسی الرضا حاجی بگلو سخنگوی شورای شهر مشهد تشریح کرد:

مشروح مصوبات سی‌وپنجمین جلسه علنی شورای شهر مشهد

موسی الرضا حاجی بگلو سخنگوی شورای شهر مشهد به تشریح مصوبات سی‌ و پنجمین جلسه علنی شورا پرداخت.