مباحث جدید مقررات ملی ساختمان تدوین شد 25 اسفند 1399
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان:

مباحث جدید مقررات ملی ساختمان تدوین شد

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تدوین مباحث جدید در حوزه شهرسازی خبر داد.