طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران تصویب نهایی شد! 18 اردیبهشت 1400
رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ تهران:

طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران تصویب نهایی شد!

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ تهران از تصویب طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ خبر داد.