افزایش تعرفه نظام مهندسی ۱۴۰۰ تصویب شد! 29 اردیبهشت 1400
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران:

افزایش تعرفه نظام مهندسی ۱۴۰۰ تصویب شد!

در جلسه هیئت ۵ نفره نظام مهندسی استان تهران، پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی مورد موافقت دولت قرار نگرفت و تعرفه نظام مهندسی ۳۰ درصد افزایش یافت.