موانع بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 05 خرداد 1400
دکتر طاهره نصر؛ عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان:

موانع بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

ﺍﻧﺮژی به عنوان ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‌ﺍی ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ اقتصادی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﺗﺄﺛﻴــﺮ بسزایی ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ توسعه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی دارد. ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺑﺨﺶ انرژی به دلیل ﺍﻳﺠﺎﺩ اشتغال، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎشی ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ تجاری آن، ﻧﻘﺶ ﻋﻤــﺪﻩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎی تولید ﻭ ﺧﺪﻣﺎتی ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ گسترده ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی، ﺳﻴﺎسی ﻭ… است.