تخلیه ملک مشاع چه مراحلی دارد؟ 16 فروردین 1400
قوانین حقوقی:

تخلیه ملک مشاع چه مراحلی دارد؟

هنگامی که دعوای تخلیه ملک مشاع از مورد اجاره پس از اتمام مدت آن اقامه شده باشد؛ در صورتی که تخلیه منوط به پرداخت حق پیشه یا سرقفلی باشد امکان تخلیه به درخواست یکی از مالکان وجود ندارد؛ مگر آنکه مالک سهم سایر شرکاء را نیز به مستأجر پرداخت نماید.