محاسبه ارتفاع ساختمان مسکونی بر چه اساسی انجام می‌شود؟ 11 فروردین 1400

محاسبه ارتفاع ساختمان مسکونی بر چه اساسی انجام می‌شود؟

محاسبه ارتفاع ساختمان مسکونی، یکی از موارد بسیار مهم در آزمون طراحی معماری نظام مهندسی است. هر داوطلب شرکت در آزمون طراحی معماری باید نحوه محاسبه ارتفاع انواع ساختمان‌های با بام مسطح و شیبدار را در انواع زمین‌های مسطح و شیبدار بداند.