لزوم تبیین کارآمدی و نقش دین در اجتماع 01 آذر 1401
عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد:

لزوم تبیین کارآمدی و نقش دین در اجتماع

امروز جوانان نسبت به کارآمدی دین در عرصه اجتماع سوال دارند؛ تبیین کارآمدی و نقش دین در اجتماع، ویژه دهه هشتاد و نودی‌ها یکی از الزامات در این خصوص است.