چالش‌های حفظ هویت شهری کدام هستند؟ 23 مرداد 1400
در گفتگو با یک دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری:

چالش‌های حفظ هویت شهری کدام هستند؟

حفظ هویت شهری از مهمترین وجوه یک شهر و از عوامل شکل دهنده اجتماع شهری است.