وام اعضای نظام مهندسی چه زمانی پرداخت می‌شود؟ 19 فروردین 1400
رئیس سازمان نظام مهندسی:

وام اعضای نظام مهندسی چه زمانی پرداخت می‌شود؟

رئیس سازمان نظام مهندسی گفت: وام اعضای نظام مهندسی که بالغ بر ۴۰۰۰ نفر می شوند، حداکثر تا دو ماه آینده نهایی خواهد شد.