وجه التزام در قرارداد اجاره چیست؟ 04 اسفند 1399
آشنایی با قوانین حقوقی:

وجه التزام در قرارداد اجاره چیست؟

وجه التزام در قرارداد اجاره چیست؟ وجه التزام، میزان مبلغی است که هر یک از طرفین قرارداد حقوقی را ملزم می‌کند در صورت نقض قرارداد، تخطی و تخلف از آن به طرف مقابل پرداخت کند و ضمانت قانونی هم دارد.