وضعیت درآمدی شهرداری مشهد، آینده چندان موفقی را رقم نخواهد زد 12 فروردین 1402
رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد:

وضعیت درآمدی شهرداری مشهد، آینده چندان موفقی را رقم نخواهد زد

رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد گفت: وضعیت موجود درآمدی و منابع شهرداری، آینده چندان موفقی را برای جهانشهر مذهبی مشهد مقدس رقم نخواهد زد.