تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد
تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد
در ابلاغیه دکتر محمود محمود زاده، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به مدیران کل راه و شهرسازی استانها آمده است.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰: « باسلام، احتراما نظر به بررسی های به عمل آمده نسبت به پیشنهادهای واصله از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در ارتباط با نحوه تعیین هزینه ساخت و ساز هر متر مربع زیربنا ساختمان (موضوع بند ١٧-٢ از ماده ١٧ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان – نظامات اداری) و با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت در این زمینه (نامه شماره ٢٣١٣/١١٠/٠١ مورخ ١۴٠٠/٠١/١۴ مذیرکل محترم حوزه وزارتى)، مراتب زیر صرفا جهت اعمال در تعیین تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰ به شرح زیر اعلام می گردد:

“ هزینه ساخت و ساز هر متر مربع زیر بنای ساختمان برای سال ١۴٠٠، براساس جدول شماره ١٠ و اعمال میانگین شاخص های تعدیل سه ماهه دوم سال قبل، اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه و اعمال ضریب افزایشی حداکثر تا ١٠ درصد برای لحاظ شرایط شش ماهه دوم سال، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان محاسبه و اعلام خواهد شد.”

لذا ضمن ابلاغ موضوع و با توجه به جدول اعلامی از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان (موضوع نامه شماره ٣٨٧١۶/س‌ن مورخ ١٣٩٩/١٢/٢٧ (پیوست)، شایسته است با قید فوریت مقرر فرمایید با توجه به شرایط استان و در نظر گرفتن وضعیت اقتصاد محلی و منطقه ای، اقرامات بعدی در جهت تعیین حق الزحمه (تعرفه) خدمات مهندسی ساختمان آن استان در سال ١۴٠٠، مطابق مفاد ماده ١٧ مبحث یاد شده تعیین و نسبت به طی سایر تشریفات قانونی مرتبط با موضوع اقدام لازم صورت پذیرد.

بخوانید:  تمدید اجباری قراردادهای اجاره در سال 1400

در این راستا شایان ذکر است هیات ۴ نفره استان (در استان تهران ۵ نفره) نسبت به تعدیل تعرفه های خدمات مهندسی رشته های نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک نیز با لحاظ شرایط استان و مقتضیات مرتبط با موضوع، مطابق ضوایط جاری اقدام نمایند.»

  • منبع خبر : روابط عمومی سازمان