سند ملی بهره‌وری ساختمان ابلاغ شد
سند ملی بهره‌وری ساختمان ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور سند ملی بهره‌وری ساختمان که به تصویب هیئت وزیران رسیده را به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم،سند ملی بهره‌وری ساختماناسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران در خصوص سند ملی بهره‌وری ساختمان را به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

دوره اجرای این سند که با همکاری سازمان ملی بهره‌وری و وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است. مدت این سند از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱ تعیین شده است.

وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است. تا موارد مذکور در این سند را در دوره‌های زمانی ۶ ماهه. به سازمان ملی بهره‌وری و سازمان مذکور نیز به صورت سالانه به هیئت دولت گزارش کند.

سند ملی بهره‌وری ساختمان ابلاغ شد

هیئت وزیران درجلسه ۹/۴/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان اداری و استخدامی کشور. و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. در اجرای بند (الف) ماده (۵) و تحقق اهداف جدول شماره (۲) ماده (۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵- تصویب کرد.

۱- سند ارتقای بهره‌وری بخش ساختمان به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، تعیین می‌شود.

۲- وزارت راه و شهرسازی موظف است. گزارش پیشرفت اقدامات و برنامه‌های مندرج در این سند را در مقاطع زمانی شش ماهه تهیه و به سازمان ملی بهره‌ وری ایران ارایه نماید.

۳- سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ملی بهره‌ وری ایران مکلفند. گزارش تجمیعی اقدامات صورت گرفته برای این سند را به صورت سالانه به هیئت وزیران ارسال نمایند.

۴- این سند پس از ابلاغ و اجرای آزمایشی به مدت یکسال، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان ملی بهره‌ وری ایران قابل بازنگری خواهد بود.

  • منبع خبر : همشهری