قیمت روز اوراق مسکن(۵ تیر ۱۴۰۰)
قیمت روز اوراق مسکن(۵ تیر ۱۴۰۰)
ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، اطلاعات دقیق از قیمت روز اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

– امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۴۱)، روز گذشته ۵۶۹ هزار و ۲۸۸ ریال، امروز ۵۷۱ هزار و ۳۰۶ ریال و قیمت عرضه ۵۷۴ هزار و ۶۸۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۰ هزار و ۱۸۸ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته هزار ۵۸۲ و ۱۰۶ ریال، امروز ۵۸۵ هزار و ۴۹۹ ریال و قیمت تقاضا ۵۹۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۸ هزار و ۲۰۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۳ هزار و ۹۲۹ ریال، امروز ۵۹۲ هزار و ۷۳۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۴ هزار و ۵۱۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۴ هزار و ۲۰۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۸۳۰ ریال، امروز ۵۹۱ هزار و ۷۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۴ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۰ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۷۷ هزار و ۵۰۶ ریال، امروز ۵۷۲ هزار و ۳۱۴ ریال و قیمت عرضه ۵۸۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۳ هزار و ۲ ریال است.

قیمت روز اوراق مسکن:

– امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۷۴ هزار و ۳۶۸ ریال، امروز ۵۶۲ هزار و ۱۱ ریال و قیمت عرضه ۵۷۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۰ هزار و ۱ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۷۲ هزار و ۷۶۹ ریال، امروز ۵۵۹ هزار و ۶۹۲ ریال و قیمت عرضه ۵۵۷ هزار و ۶۴۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۷ هزار و ۶۴۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۸۳ هزار و ۵۱ ریال، امروز ۵۶۹ هزار و ۳۱۸ ریال و قیمت عرضه ۵۶۱ هزار ۲۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۰ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۱ هزار و ۳۵۲ ریال، امروز ۵۶۵ هزار و ۸۲۷ ریال و قیمت عرضه ۵۶۱ هزار و ۷۸۵ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۲۶۵ ریال، امروز ۵۷۹ هزار و ۸۳۴ ریال و قیمت عرضه ۵۷۵ هزار و ۹۵۲ ریال است.

نرخ جدید اوراق مسکن:

– امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۵۷۸ هزار و ۲۹۱ ریال، امروز ۵۷۲ هزار و ۷۶ ریال و قیمت عرضه ۵۷۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۸ هزار و ۹۷۷ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۱۲ هزار و ۶۰۷ ریال، امروز ۵۹۰ هزار و ۷۷۶ ریال و قیمت عرضه ۵۸۱ هزار و ۹۷۷ ریال است.

بخوانید:  آخرین قیمت اوراق مسکن در بازار سرمایه

– امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۵۸۴ هزار و ۶۰۱ ریال، امروز ۵۸۳ هزار و ۷۵۳ ریال و قیمت عرضه ۶۱۳ هزار و ۸۰۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۱۹۲ ریال، امروز ۵۸۱ هزار و ۵۲۳ ریال و قیمت عرضه ۵۶۷ هزار و ۳۳۳ ریال و قیمت تقاضا آن ۴۸۲ هزار و ۱۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۲۴۶ ریال، امروز ۵۹۲ هزار و ۱۲۳ ریال و قیمت عرضه ۵۶۴ هزار و ۵۳۴ ریال است.

قیمت روز اوراق مسکن:

– امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۸۸ هزار و ۹۱۶ ریال، امروز ۵۶۹ هزار و ۱۵۸ ریال و قیمت عرضه ۵۵۹ هزار و ۴۷۷ ریال و قیمت تقاضا آن ۴۸۲ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۷۷ هزار و ۶۶۴ ریال، امروز ۵۶۷ هزار و ۸۶۶ ریال و قیمت عرضه ۵۵۷ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۷ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۸۷ هزار و ۴۳۰ ریال، امروز ۵۶۹ هزار و ۶۱۲ ریال و قیمت عرضه ۵۵۸ هزار و ۵۹ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز ۵۹۱ هزار و ۲۶۸ ریال، امروز ۵۷۸ هزار و ۱۸۵ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۲ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۸۸ هزار و ۲۰۳ ریال، امروز ۵۷۵ هزار و ۵۶۳ ریال و قیمت عرضه ۵۵۸ هزار و ۷۹۳ ریال و قیمت تقاضا آن ۴۸۲ هزار و ۱۰ ریال است.

نرخ جدید اوراق مسکن:

– امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۸۷ هزار و ۴۰۲ ریال، امروز ۵۷۵ هزار و ۵۲۲ ریال و قیمت عرضه ۵۶۰ هزار و ۲۵ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۰ هزار و ۲۵ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۵۸۶ هزار و ۴۰۵ ریال، امروز ۵۷۴ هزار و ۱۱۵ ریال و قیمت عرضه ۵۵۸ هزار ریال و قیمت تقاضا ۵۵۷ هزار و ۸۶ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۵۸۷ هزار و ۶۰۹ ریال، امروز ۵۶۸ هزار و ۵۴۱ ریال و قیمت عرضه ۵۶۶ هزار و ۸۸۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۰ هزار ریال است.

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۵۵۶ هزار و ۵۴۵ ریال، امروز ۵۵۷ هزار و ۸۳۲ ریال و قیمت عرضه ۵۵۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۶ هزار ریال است.

  • منبع خبر : ایمنا