مدیریت شهری باید همراه جامعه شهری باشد 20 مرداد 1400

مدیریت شهری باید همراه جامعه شهری باشد

یادداشتی از سیدمحمد بهشتی ‌معمار و عضو فرهنگستان هنر پیرامون مدیریت شهری