جلوگیری از رانت‌خواری و فساد در نظام مهندسی 25 دی 1399
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:

جلوگیری از رانت‌خواری و فساد در نظام مهندسی

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: انتظار ما از هیات رییسه جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران این است که به مواردی همچون شفافیت در امور مالی و به مقابله با فساد در نظام مهندسی اهمیت دهند. همچنین جلوی سوء استفاده برخی کارکنان سازمان از موقعیت های شغلی به نفع خود و یا غیر را بگیرند.