آشنایی با کتاب معماری و اندیشه نقادانه 20 بهمن 1399
معرفی کتاب:

آشنایی با کتاب معماری و اندیشه نقادانه

براي مطالعه‌ي انواع نقد معماري، یکی از مراجع معتبر، كتاب «معماري و انديشه نقادانه»، اثر وين اتو است كه در سال 1978 نوشته و در سال 1384 توسط خانم امینه انجم شعاع به فارسی ترجمه و توسط انتشارات فرهنگستان هنر چاپ شده است.