بررسی معضل حاشیه نشینی در سیستان بلوچستان 19 اسفند 1399
بنیاد مسکن:

بررسی معضل حاشیه نشینی در سیستان بلوچستان

در جهت ساماندهی حاشیه نشینی شهرستان‌های زاهدان و چابهار تاکنون اقدامات موثر و چشمگیری انجام شده که اکنون نوبت به حوزه سیستان رسیده تا ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی این شهرستان مورد بررسی قرار گیرد.