خسارت به حوزه مسکن به دلیل ناکارآمدی سیستم اداری 14 شهریور 1400

خسارت به حوزه مسکن به دلیل ناکارآمدی سیستم اداری

دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور گفت: ناکارآمدی سیستم اداری باعث ایجاد خسارت به حوزه مسکن و زیان به بخش خصوصی این حوزه شده است.