راهکارهای کاهش قیمت مسکن چیست؟ 21 اردیبهشت 1400
گفت‌وگو با حسن سبحانی؛ استاد اقتصاد دانشگاه تهران:

راهکارهای کاهش قیمت مسکن چیست؟

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: تسهیلات بدون ربا، کاهش و یا حذف هزینه زمین و رونق تولید در امکانات و نهاده‌های مسکن‌سازی موجب کاهش قیمت مسکن می‌شود.