شهرسازی در ایران با چه مشکلاتی مواجهه است؟ 24 فروردین 1400
«حامد اخگر»، دکترای شهرسازی:

شهرسازی در ایران با چه مشکلاتی مواجهه است؟

شهرسازی ایران در دهه‌های گذشته به واسطه نداشتن برنامه مدونی برای ایجاد هماهنگی میان ساختارهای کالبدی با تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، با چالش‌هایی مواجهه بوده است.