نقش شهرها در تحقق پایداری شهری چیست؟ 20 اسفند 1399
گفت‌وگو با دکتر مهدی ابراهیمی:

نقش شهرها در تحقق پایداری شهری چیست؟

نیل به توسعه و تحقق پایدار شهری مستلزم طی فرآیندی است که در نهایت منجر به تحقق شهری پایدار می‌شود.