ساخت و سازهای ناایمن در مشهد، پاشنه آشیل شهر در برابر زلزله 05 بهمن 1399
واکنش کارشناسان به ساخت خانه‌های قولنامه‌ای:

ساخت و سازهای ناایمن در مشهد، پاشنه آشیل شهر در برابر زلزله

به دنبال زلزله‌های اخیر در شهر مشهد، ذهن شهروندان زیادی درگیر این سوال شده که آیا خانه‌هایشان در برابر زلزله به اندازه کافی ایمن است یا خیر؟ پاسخ اما با توجه به ساخت و سازهای ناایمن در مشهد مطلوب نیست.