سن بازنشستگی کارگران ساختمانی تغییر کرد! 27 اردیبهشت 1400
نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی:

سن بازنشستگی کارگران ساختمانی تغییر کرد!

نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی از بازنگری و اصلاح دستورالعمل ماده ۵ بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در مرکز پژوهشهای مجلس و پیشنهاد تغییر سن بازنشستگی خبر داد.