قدرالسهم چگونه محاسبه می‌شود؟ 20 خرداد 1400

قدرالسهم چگونه محاسبه می‌شود؟

همه افراد مشغول در صنعت ساختمان، به ویژه سازندگان و کسانی که در خرید و فروش ملک فعالیت دارند، اصطلاح قدرالسهم را شنیده‌اند. قدرالسهم چگونه محاسبه می‌شود؟