ساختمان مسکونی پارک؛ فینالیست اولین جایزه‌ی ملی آجر در معماری معاصر ایران 24 اردیبهشت 1400
اثر بهزاد حیدری و شیرین صمدیان:

ساختمان مسکونی پارک؛ فینالیست اولین جایزه‌ی ملی آجر در معماری معاصر ایران

ساختمان مسکونی پارک، اثر بهزاد حیدری و شیرین صمدیان فینالیست بخش آپارتمانی زیر 3000 مترمربع در اولین جایزه‌ی ملی آجر در معماری معاصر ایران