انتخاب شهردار جدید تهران سیاسی نشود
انتخاب شهردار جدید تهران سیاسی نشود
امعه مهندسان مشاور ایران در نامه ای خطاب به اعضای متخب شورای اسلامی شهر تهران در مورد انتخاب شهردارجدید تهران نکاتی را بیادآور نمود که متن نامه در ذیل می آید.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم،شهردار جدید تهران؛ جامعه مهندسان مشاور ایران در نامه ای خطاب به اعضای متخب شورای اسلامی شهر تهران در مورد انتخاب شهردارجدید تهران نکاتی را بیادآور نمود که متن نامه در ذیل می آید.

اعضای محترم منتخب شورای اسلامی ششم شهر تهران

موضوع: تقاضا از اعضای شورای اسلامی ششم شهر تهران پیرامون انتخاب شهردار جدید تهران

با احترام، متاسفانه در ایران با فراگیر نبودن سازمانهای مردم نهاد مرتبط به امر شهرها،کاندیداهای شورای شهر می باید پشتیبانی احزاب، اقوام و یا اسپانسرهای تامین کننده هزینه های انتخاباتی خود را حاصل نمایند،. که این امر احتمال وامدار شدن آنها به این نهادها و یا افراد می شود. در حالی که اعضای شوراهای شهر نمایندگان شهروندان شهر هستند و فقط باید وامدار مردم شهر باشند.

در تهران این جناحهای سیاسی هستند که لیست کاندیداهایشان، اعضای شوراهای شهر را تعیین میکند. در نتیجه منتخبین شورای شهر هم تمایالت جناحی پیدا میکنند. نتیجه این امر می تواند شورای شهر را به ورطه انتخاب شهردارانی سیاسی بکشاند که برخی برای پیشبرد اهداف جناحشان، شهر را فراموش می کنند، برخی داعیه مشاغل باالاتر را دارند و منافع شهر را فدای هدفشان می کنند.

برخی عملکرد شهرداران قبلی را اگر از جناح رقیب آنها بوده باشند مورد سوال و انتقاد قرار میدهند. و برنامه های آنها را حتی اگر کامال در جهت توسعه شهر و رفاه مردم شهر بوده باشد متوقف می کنند. یا مشابه دوره پنجم با اصرار بر انتخاب یک فرد سیاسی از جناح خود، تقریبا نیمی از زمان شورا را به بی شهرداری و یا شهردارانی کوتاه مدت، از دست می دهند. این نوع نگرش سیاسی به انتخاب شهردار، اغلب منجر به انتخاب شهردارانی سیاسی میشود که اطالع چندانی از مسائل شهری )آن هم شهری با مشکلات تهران( ندارند و به خصوص با انتخاب مدیرانی از همین سنخ، بر مشکالت شهر می افزایند.

بخوانید:  ساختمان های ناایمن تهران؛ بلای جان شهر و شهروندان

پیشنهاد جامعه مهندسان کشور

لذا جامعه مهندسان کشور قویا پیشنهاد می نماید که اعضای شورای شهر ششم این بدعت نیک را از خود باقی بگذارد. که ضمن تشکر از یاری پشتیبانان، اعالم نماید که این یاری آنها را به حساب دلسوزی آنها برای مردم و شهر تهران گذاشته و هیچ نوع وامداری به آنها را بر نمی تابند.

در این راستا فارغ از هر حس وامداری فقط مصالح شهر و شهروندان را سر لوحه کار خود قرار دهند. لذا در وهله اول برای انتخاب شهردار، به جای سیاسیون به مدیران مدبر و مطلع از امور شهری بیندیشند. در این صورت این جامعه که متشکل از تمام حرفه های مرتبط به توسعه و عمران شهرهاست، متعهد میشود مساعی خود را برای موفقیت این شهردار مدیر و مدبر صرف نماید.

شهردار جدید تهران