معرفی کتاب معمار به مثابه شعبده باز
معرفی کتاب معمار به مثابه شعبده باز
کتاب معمار به مثابه شعبده باز رابطه‌ بین شعبده و معماری را بررسی می‌کند. در واقع باوری وجود دارد که فهم گسترده‌تری از معنای شعبده را به فرآیند طراحی معماری و معمار می‌گشاید.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، کتاب معمار به مثابه شعبده باز؛ معماران تلاش می‌کنند که با ساختن بناهایشان بر عوامل طبیعی فائق آیند. در شرایطی مشابه، شعبده‌بازان نیز آیین‌هایی را برپا می‌دارند که بر عوامل طبیعی فائق آید.

آشنایی با کتاب معمار به مثابه شعبده باز

این کتاب رابطه‌ٔ بین شعبده و معماری را بررسی می‌کند. باوری وجود دارد که فهم گسترده‌تری از معنای شعبده دریچه‌هایی را به فرآیند طراحی معماری و معمار می‌گشاید. معماران تلاش می‌کنند که با ساختن بناهایشان بر عوامل طبیعی فائق آیند.
در شرایطی مشابه، شعبده‌بازان آیین‌هایی را برپا می‌دارند که بر عوامل طبیعی فائق آیند. این کتاب بیان می‌کند که معماران می‌توانستند بسیاری ایده‌های برگرفته از شعبده را در فرآیند طراحی به کار برند.
کتاب با بهره‌گیری از شواهد تاریخی و معاصر نشان‌ می‌دهد که شعبده تأثیر زیادی بر حرفهٔ معماری داشته است. نویسنده توضیح می‌دهد که چطور شعبده در فهم مسیری که ما معماری را با معانی در هم می‌آمیزیم به ما کمک می‌کند و چطور شعبده بر خلق معماری تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می‌گیرد.
این کتاب به خوانندگان، معماران، دانشجویان، دانشوران و محققان به طور خاص، کمک می‌کند که عناصر مبهم و روحانی در فرآیند طراحی‌شان را کشف کنند.

بخوانید:  کتاب معماری و همدلی؛ کاربرد فلسفه و جامعه‌شناسی در معماری

فهرست مطالب کتاب

Chapter 1: Introduction
Chapter 2: Origins
Chapter 3: Foundations
Chapter 4: Shift
Chapter 5: Loss
Chapter 6: Return
Chapter 7: Conclusion

  • منبع خبر : صدای معمار