شناسایی ثروت‌های پنهان شهر مشهد، از الزامات مدیریت شهری است 22 اسفند 1401
عضو شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

شناسایی ثروت‌های پنهان شهر مشهد، از الزامات مدیریت شهری است

در شرایطی که هرروز شاهد افزایش هزینه‌ اداره شهرها هستیم، توجه به ابزارها و کارکردهای مختلف مولدسازی، به ویژه روش‌های جدید و نوآورانه برای تولید ثروت، همچون ثروت‌های پنهان شهر مشهد، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد درامدهای پایدار در مدیریت شهری شود.