حق مسکن در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟ 25 اسفند 1399
وزیر کار:

حق مسکن در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

وزیر کار با اشاره به افزایش ۳۹درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ در مورد حق مسکن ۴۵۰هزارتومانی گفت: قسمت مربوط به مزد مسکن منوط به تأیید هیئت وزیران است که پیشنهاد این موضوع با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب، افزایش آن اعمال خواهد شد.