جزایر حرارتی چیست و چه آثار مخربی در شهرها دارد؟ 06 اسفند 1399
گفت‌وگو با مجید امانی بنی-محقق فضای سبز شهری

جزایر حرارتی چیست و چه آثار مخربی در شهرها دارد؟

جزایر حرارتی چیست؟ مناطقی در شهرها هستند که دمای زیادی نسبت به سایر مناطق شهر دارند. جزایر حرارتی شهری در حوزه‌های مختلف می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد؛ اول موضوع سلامت انسان است که وجود این جزایر در شهرها موجب پدیده نبود آسایش دمایی آنها می‌شود.