وام نوسازی بافت فرسوده در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت 23 فروردین 1400
عضو هیئت مدیره بانک مسکن:

وام نوسازی بافت فرسوده در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت

عضو هیئت مدیره بانک مسکن از افزایش وام نوسازی بافت فرسوده برای سازندگان حرفه‌ای به ۳۰۰ میلیون تومان در تهران خبر داد.