آخرین وضعیت از طرح مسکن ملی در اصفهان 21 فروردین 1400
احداث 17هزار واحد مسکونی:

آخرین وضعیت از طرح مسکن ملی در اصفهان

استاندار اصفهان از مسیر متروی اصفهان - بهارستان، طرح اقدام ملی مسکن و برخی پروژه های عمرانی این شهر جدید بازدید کرد.