معرفی کتاب معمار به مثابه شعبده باز 26 بهمن 1399
بررسی رابطه شعبده و معماری:

معرفی کتاب معمار به مثابه شعبده باز

کتاب معمار به مثابه شعبده باز رابطه‌ بین شعبده و معماری را بررسی می‌کند. در واقع باوری وجود دارد که فهم گسترده‌تری از معنای شعبده را به فرآیند طراحی معماری و معمار می‌گشاید.