اطلاعیه جدید درباره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی کرمان
اطلاعیه جدید درباره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی کرمان
ابلاغیه مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی عینا به اطلاع اعضای محترم سازمان می رسد:

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، پیرو ابلاغ نظام نامه های انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی کرمان و همچنین انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس/ بازرسان سازمان های نظام کاردانی ساختمان استان، موارد زیر به آگاهی می رسد.

ابلاغیه پیرامون انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان کرمان:

۱-برگزاری دوره های آموزشی پیش بینی شده جهت تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی و کاردانی تا پایان فرایند انتخابات های موصوف صرفا می بایست توسط مدرس یا مدرسانی که داوطلب نامزدی در انتخابات نمی باشند، انجام شود.

۲-هرگونه تبلیع در دوره های آموزشی له یا علیه هریک از داوطلبان انتخابات ممنوع بوده و تخلف انتظامی محسوب می گردد و کمیته آموزش استان و مدرس محترم مربوط، وظیفه حسن نظارت بر این امر را عهده دار می باشند.

۳-ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات که دسترسی به اصل مدارک تحصیلی (مبنای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی) نداشته باشند، با ارائه تصویر مصدق مدارک تحصیلی یا تایید مدرک تحصیلی با توجه به مستندات برابر اصل شده موجود در پرونده متقاضی با تایید دستگاه نظارت استان، بلامانع می باشد.

۴-نظر به اینکه در نظام نامه های موصوف، اهم موضوعات مرتبط با انتخابات ذکر شده است لذا موکدا اعلام می گردد رعایت کامل و دقیق کلیه ضوابط مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های منبعث از آن و همچنین ابلاغیه های مرتبط با موضوع ضروری است.

بخوانید:  انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی تهران برگزار شد

  • منبع خبر : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان