جدیدترین قیمت مسکن در اصفهان (اردیبهشت ۱۴۰۰) 17 اردیبهشت 1400
نگاهی بر بازار مسکن و زمین در اصفهان:

جدیدترین قیمت مسکن در اصفهان (اردیبهشت ۱۴۰۰)

در گزارش پیش رو به بررسی متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان و زمین در اصفهان که طی ۱۰روز گذشته در سایت دیوار آگهی شده است، خواهیم پرداخت.