مزایای دوچرخه سواری در شهرها چیست؟ 16 اردیبهشت 1400
در ستایش شیوه‌های تردد سبز:

مزایای دوچرخه سواری در شهرها چیست؟

مزایای دوچرخه‌ سواری بر هیچ کس پوشیده نیست و سخن گفتن از آن نوعی تکرار عبارات روزمره به شمار می‌رود با این حال چگونگی تأثیر آن‌ها بر رفاه شهرنشینی می‌تواند جای بحث داشته باشد.