بررسی و پیگیری مشکلات دامداران در پنجمین جلسه شورای شهرستان مشهد 25 دی 1400

بررسی و پیگیری مشکلات دامداران در پنجمین جلسه شورای شهرستان مشهد

موسی الرضا حاجی بگلو رئیس شورای شهرستان مشهد گفت: در پنجمین جلسه رسمی شورای شهرستان مشهد که با حضور مدیران شهری و استانی برگزار شده بود، پیرامون بررسی و پیگیری مشکلات دامداران حوزه شهرستان مشهد تبادل نظر صورت گرفت.