مصالح هوشمند ساختمانی پلی برای رسیدن به معماری نوین 24 آذر 1399
مصالح هوشمند ساختمانی را بهتر بشناسیم

مصالح هوشمند ساختمانی پلی برای رسیدن به معماری نوین

استفاده از مصالح هوشمند ساختمانی مانع از هدر رفتن انرژی شده و باعث دوام و افزایش عمر بیشتر در ساختمان‌ها می‌شود. امروزه به کارگیری مصالح هوشمند ساختمانی یکی از مهمترین پاسخ‌ها برای ارتباط بین معماری و محیط زیست است.